Tabliczka mnożenia prawem farmaceuty?

Marzena Napieracz-Lubomska

W dniu 21 maja na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych noszący datę 18 maja 2018 r Do projektu tego ZZTF jak i IGWPAiA nie miały uwag, gdyż rozwiązania w nim zawarte pozostawały neutralne dla techników farmaceutycznych. Jednak po fazie konsultacji społecznych projekt został zmieniony w taki sposób, że narusza dotychczasowe uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych .

Co to oznacza dla farmaceutów?

W wyniku zmian technicy farmaceutyczni nie będą mogli wydać leku w mniejszej dawce czy innej postaci niż zapisana przez lekarza . Często zdarza się, że lek nie jest dostępny w dawce przepisanej przez lekarza wówczas wydaje się go w dawce mniejsze jednak w większej ilości. W wyniku tego pacjent zażywa np. dwie tabletki zamiast jednej. W dotychczasowej praktyce osoba wydająca informowała o zmianie sposobu dawkowania czyli o tym, że osoba dla której przeznaczony jest lek ma np. zażywać dwie tabletki zamiast jednej. Po zmianach w paragrafie 5 ust 7 pkt 9 do takiego wydawania uprawniony będzie tylko farmaceuta.

9. Farmaceuta, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

Ograniczenia uprawnień technikow

Reasumując zostaną ograniczone uprawnienia technika farmaceutycznego bardzo często wykorzystywane w codziennej praktyce zawodowej, co w sposób bardzo poważny odbije się na jego pracy. Również treść zmian wprowadzonych w paragrafie 5 ust 2 wpływa na uprawnienia techników farmaceutycznych poprzez ograniczenie ich do udzielania informacji o wydawanym produkcie leczniczym. W nowym brzmieniu technik nie byłby uprawniony nawet do udzielenia informacji w zakresie zawartym w ulotce dołączonej do produktu leczniczego. Ograniczenia te bardzo głęboko ingerują w uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych. Nie były w żaden sposób konsultowane, zostały przemycone na etapie podsumowania konsultacji społecznych.

Konsekwencje wynikające z ustawy

Konsultujący ma oczywiście prawo do uwzględnienia wniosków podmiotów konsultowanych jednak jeżeli zmiany są tak poważne jak w niniejszej sprawie powinny odbyć się ponowne konsultacje. Dlatego organizacje popierające techników farmaceutycznych i sami technicy żądają wstrzymania prac nad projektem i skierowanie go do ponownych konsultacji. Tak jak wcześniej pisałam, zmiany art. 96 paragraf 5 wprowadzone już po konsultacjach społecznych przez GIF na podstawie poprawek zgłoszonych do pierwotnej wersji ww projektu rozporządzenia ingerują bardzo dalece w uprawnienia technika farmaceutycznego. Jeżeli MZ przychyli się i podpisze to rozporządzenie w takiej treści jak proponuje GIF , technicy farmaceutyczni na drugi dzień po ogłoszeniu tego aktu prawnego nie będą mogli wykonywać swoich czynności , bowiem zgodnie z prawem zostaną pozbawieni możliwości samodzielnego funkcjonowania. Najbardziej uderzy to w techników farmaceutycznych pracujących w punktach aptecznych, gdzie technicy najczęściej są kierownikami i jedynym personelem w placówce. Jest to typowy zamach stanu na tą grupę zawodową . Na dzień dzisiejszy funkcjonuje ok 1500 punktów aptecznych. Zaopatrują one mieszkańców Polskiej wsi w leki i wyroby medyczne. Punkty apteczne nie są w stanie zatrudnić magistra farmacji, bowiem ich wymagania finansowe przekraczają możliwości właścicieli punktów aptecznych . Państwo Polskie świadomie czy nie z dnia na dzień chce pozbawić ok 40000 osób uprawnień zawodowych, mieszkańców wsi leków a techników farmaceutycznych będących właścicielami punktów aptecznych dorobku często całego życia. Z rozmów z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym dowiedzieliśmy się , że decydujący głos w tej sprawie ma GIF a to „ wielcy gracze rynku farmaceutycznego (NiA)” już dawno zdecydowali o losie techników farmaceutycznych, że niepotrzebnie technicy podnoszą larum, przecież zawód jest wygaszony, kształcenia już nie ma zatem nie ma potrzeby by TF miał dawne kompetencje.

W obronie swoich praw

W obecnej chwili technicy farmaceutyczni podejmują interwencje w obronie swych uprawnień w MZ. Jak usłyszeli w departamencie polityki lekowej, Minister Zdrowia nie ma możliwości zmiany rzeczonego zapisu skutkującego ograniczeniem uprawnień jeżeli takowy zostanie przedstawiony MZ przez GIF. Technicy masowo przesyłają maile do GIF o odstąpienie od niekorzystnego zapisu. Jeżeli Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podejmie dialogu w kwestii zmiany technicy wyjdą na ulice w obronie swych zawodowych kompetencji! Już w ubiegłym roku były takie zakusy. Technicy przemaszerowali ulicami stolicy i MZ odstąpiło od ograniczeń. W tym roku sytuacja się powtórzyła.

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy