Zmiany zasad zakładania i prowadzenia aptek ogólnodostępnych – czyli co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Piotr Konop

Śledźcie #AptekaDlaAptekarza w SzortyFarmaceutyczne

W dniu 7 grudnia 2016 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, który funkcjonuje jako druk 1126. Projekt zakłada między innymi daleko idące zmiany w zakresie zakładania i prowadzenia aptek.

W pierwszej kolejności projekt zakłada iż zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie będzie mogło zostać wydane jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą jest wspólnikiem, w tym partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, sam prowadzi już co najmniej cztery apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie już co najmniej cztery apteki ogólnodostępne. Oprócz kryterium ilościowego opartego na zasadzie – „jeden podmiot – nie więcej niż cztery apteki”, projekt zakłada także wyłączenie możliwości udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki wnioskodawcy, który wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Po drugie projekt nowelizacji wprowadza także kryterium geograficzno-demograficzne, którego spełnienie będzie również warunkowało udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zgodnie z założeniami projektu liczba mieszkańców w gminie w przeliczenie na jedną aptekę na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia nie powinna być mniejsza niż 3000 (na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku), a odległość w linii prostej pomiędzy miejscem planowanej lokalizacji apteki od już funkcjonującej nie może być mniejsza niż 500 metrów. Projekt zakłada także wyjątek od tego kryterium w dwóch przypadkach: odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosi co najmniej 1000 metrów oraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy