<brak>

Ten termin ma: 8.
Oglądasz: 1 - 8


14.02.2018 | Dziennik Gazeta Prawna

Samorządowcy zastanawiają się nad skracaniem godzin otwarcia placówek, tak by opłacalne było świadczenie całodobowo #DyżuryAptek przez wybrany podmiot. Eksperci wskazują, że nie jest to zakazane, ale może być niekorzystne dla mieszkańców.

Czytaj więcej

21.09.2017 | Polityka Zdrowotna

Ekspert Związku Miast Polskich - Marek Wójcik - poinformował, że złozona została Ministerstwu Zdrowia propozycja w imieniu samorządów jak uregulować kwestie #DyżuryAptek i jest zapowiedź, że podjęte zostaną nad nią dalsze rozmowy. System oparty będzie o ryczałt.

Czytaj więcej

04.08.2017 | Rynek Aptek

Od 1 sierpnia w Szczytnie apteki będą otwarte do północy. Taką decyzję podjęli radni powiatowi, przegłosowując nową uchwałę w sprawie harmonogramu pracy aptek. Zmian ws. #DyżuryAptek domagali się farmaceuci.

Czytaj więcej

05.07.2017 | Rynek Aptek

W kwestii finansowania #dyżuryaptek. Pytany o to przedstawiciel resortu zdrowia ocenia, że prowadzenie #apteka jest wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek i odpowiedzialność. 

Czytaj więcej

19.05.2017 |

Wedle podawanych statystyk w Polsce na chwilę obecną funkcjonuje ponad 13,5 tys. aptek ogólnodostępnych. W związku z tym na jedną aptekę przypada średnio, w zależności od lokalizacji, od 2,7 tys. do 3,5 tys. osób. Czasem wartości te są jeszcze niższe. Istotną i od dawna obowiązującą regulacją rynku aptecznego w Polsce jest art. 99 ust. 3 Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie: prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego lekami lub prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Ponadto polskie apteki nie mają monopolu na sprzedaż leków, ponieważ sporą część tego rynku stanowi #ObrótPozaapteczny. Możliwa jest również sprzedaż lekarstw przez internet. Jeszcze niedawno aptekę w naszym kraju bez większych przeszkód mógł otworzyć każdy przedsiębiorca. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawa Farmaceutycznego nową placówkę będzie mógł otworzyć tylko farmaceuta bądź spółka farmaceutów. Ponadto wprowadzone zmiany nakładają ograniczenia ilościowe posiadanych aptek do maksymalnie czterech placówek przypadających na jednego farmaceutę lub spółkę farmaceutów. Co więcej ustawa przewiduje również kryteria demograficzne i geograficzne, stanowiąc iż zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie wydawane w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku liczba mieszkańców danej gminy, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób, a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosi w linii prostej co najmniej 500 metrów.

A jak wygląda sytuacja w innych europejskich państwach? Czy jesteśmy jedynym krajem z takimi rynkowymi ograniczeniami? Otóż w zdecydowanej większości europejskich krajów rynek farmaceutyczny jest w pewien sposób uregulowany. W części państw obowiązują ograniczenia geograficzne lub demograficzne. Nierzadko też właścicielem apteki może być tylko farmaceuta - w myśl zasady #AptekaDlaAptekarza. Czasem jednak wystarczy, że farmaceuta będzie posiadał większość udziałów w spółce. Z kolei w niektórych państwach rynek jest “wolny”, nie poddany istotnym regulacjom.

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów działa ponad 20 tys. aptek. Obecnie nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby ich liczbę. Aptekę może otworzyć jednak tylko farmaceuta i aby otrzymać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności apteka musi spełniać kilka warunków: jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 110 metrów kwadratowych, musi mieć możliwość pełnienia dyżurów nocnych, powinna też posiadać własne laboratorium. W zasadzie lekarstwa mogą być sprzedawane wyłącznie w aptekach, choć leki bez recepty funkcjonują w Niemczech także w tzw. obrocie pozaaptecznym, który jest jednakże ograniczony tylko do witamin i słabych środków przeciwbólowych. Spektakularnym sukcesem niemieckiego samorządu aptekarskiego było doprowadzenie w 2013r. do uchwalenia przez parlament ustawy w sprawie wsparcia dla zapewnienia dyżurów pełnionych przez apteki. Niemcy stały się w ten sposób pierwszym europejskim krajem, w którym nocne #DyżuryAptek są w znacznym stopniu refundowane z budżetu funkcjonujących tam kas chorych.

Francja

We Francji, aby otworzyć aptekę trzeba mieć dyplom farmaceuty. Co więcej, aptekarz może być właścicielem tylko jednej takiej placówki. Ponadto istnieją ograniczenia demograficzne. Aptekę można otworzyć w gminie mającej ponad 2,5 tys. mieszkańców. Z kolei następną placówkę w danej gminie można otwierać pod warunkiem, że mieszka tam kolejne 4,5 tys. osób (czyli drugą można otworzyć w gminie, która ma ponad 7 tys. mieszkańców). Konsekwencją tego zapisu jest fakt, że w kraju nie istnieje żadna rozwinięta #SiećAptek. Francuskie placówki mają monopol na sprzedaż leków. W związku z tym nie istnieje tutaj obrót pozaapteczny. Ponadto nie funkcjonuje również sprzedaż leków przez internet.

Węgry

W kraju naszych bratanków funkcjonuje nieco ponad 2 tys. aptek. Węgierskie #PrawoFarmaceutyczne stanowi, że odległość między placówkami musi wynosić co najmniej 250 m w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, a 300 m w mniejszych miejscowościach. Minimalny udział farmaceutów we własności każdej apteki po 1 stycznia 2017 r. musi wynosić 51% Sieć aptek jest na Węgrzech strukturą prawnie zabronioną,

gdyż nie może powstać takie powiązanie podmiotów, w wyniku którego dane przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw mogłoby uzyskać kontrolę bezpośrednią lub pośrednią nad aptekami w liczbie przekraczającej cztery placówki. Ciekawym zapisem w prawie jest punkt, który mówi o tym, że spółka zarządzająca apteką nie może wydawać poleceń w sprawach zawodowych związanych z zaopatrzeniem w leki, w tym związanych z wydawaniem, przechowywaniem leków, oraz działalnością informacyjną dla pacjentów o lekach osobom prowadzącym aptekę, kierującym apteką oraz osobom wykonującym czynności zawodowe.

Słowenia

W Słowenii obecnie funkcjonuje nieco ponad 200 aptek, co oznacza, że jedna placówka przypada na około 9 tys. mieszkańców. (część aptek to apteki prywatne, pozostałe są zorganizowane jako zakłady publiczne). Właścicielem apteki prywatnej może być wyłącznie licencjonowany magister farmacji. Narodowy program opieki zdrowotnej przewiduje, że na jedną aptekę powinno przypadać nie mniej niż 7-5 tys. pacjentów. Odległość nowej apteki od już istniejącej musi być nie mniejsza niż 400 metrów, a odległość do najbliższej apteki nie powinna być większa niż 6 kilometrów.

Estonia

Od 2015 roku w Estonii obowiązuje radykalna wersja "apteki dla aptekarza". Do 1 kwietnia 2020 roku wszystkie zezwolenia, w tym te wydane przed reformą, muszą przejść w ręce farmaceutów. Co więcej farmaceuta nie może kontrolować więcej niż 4 aptek. Dodatkowo obowiązuje zakaz pionowej integracji pomiędzy podmiotami detalicznymi i hurtowymi.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii właściciel apteki nie musi być farmaceutą. Lekarstwa dzielą się na trzy kategorie – przepisane przez lekarza (POM), sprzedawane na odpowiedzialność przez farmaceutów (P) oraz lekarstwa wolnodostępne (GSL) , które można znaleźć także w różnego rodzaj sklepach wielobranżowych. Praca farmaceuty z pacjentem nie ogranicza się tylko do wydania leków. W brytyjskich aptekach prowadzona jest szeroko rozwinięta #OpiekaFarmaceutyczna. Farmaceuci zajmują się m.in promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem porad z zakresu antykoncepcji czy farmakoterapii przeróżnych dolegliwości oraz służą pomocą w walce z nałogami. W aptekach są specjalnie wygospodarowane pomieszczenia, gdzie mogą się odbywać konsultacje z pacjentem.

Czechy

U naszych południowych sąsiadów działa ponad 1200 aptek. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie niepaństwowej apteki leży w gestii władz administracyjnych szczebla wojewódzkiego. Właścicielem apteki nie musi być farmaceuta. Zezwolenie można uzyskać po spełnieniu wymaganych prawem warunków. Najważniejsze z nich to odpowiadające normom materialne i techniczne parametry apteki, przestrzeganie standardów higieny wymaganych dla funkcjonowania placówki służby zdrowia oraz zapewnienie wykwalifikowanego personelu farmaceutycznego. Część leków dostępnych bez recepty może być sprzedawana także poza aptekami, na co nie jest potrzebne żadne zezwolenie. Jednakże właściciel takiej placówki handlowej musi w ciągu 15 dni od rozpoczęcia sprzedaży zgłosić ją państwowemu urzędowi kontroli leków. Zakończenie sprzedaży wymaga również takiego zgłoszenia.

Słowacja

Na Słowacji zniesiono w 2004 roku zasadę, że apteki mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci. Od 2011 roku aptekom na Słowacji wolno świadczyć usługi diagnostyczne takie jak badanie poziomu cholesterolu lub glukozy czy też ciśnienia krwi. Sprzedaż leków bez recepty na stacjach benzynowych, w sklepach czy w przychodniach lekarskich jest zabroniona. Można je kupować tylko w ogólnodostępnych aptekach i ich filiach, a od roku 2009 również w handlu internetowym.

Żródła:

  1. http://www.politykazdrowotna.com/5331,jak-funkcjonuja-apteki-w-niemczech

  2. https://www.justlanded.com/polski/Wielka-Brytania/Przewodnik/Zdrowie/Apteki

  3. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/jak-funkcjonuja-apteki-u-naszych-sasiadow-krotki-przeglad,18196_1.html

  4. http://www.nazdrowie.pl/artykul/raport-z-francji

05.05.2017 | Rynek Aptek

Jedna z aptek w Gołubiu-Dobrzyniu zakończyła działalność. W tej sytuacji władze powiatu odbyły spotkania z właścicielami #apteka by wypracować propozycję nowego harmonogramu #dyżuryaptek Władze samorządowe przychylają się do stanowiska, by dyżury miała apteka zlokalizowana w miejscu, gdzie jest izba przyjęć.

Czytaj więcej

13.04.2017 | mgr.farm

Aptekarze domagają się od samorządów dopłat do dyżurów. Właściciele aptek twierdzą, że rady powiatów ustalają niepotrzebne i nieopłacalne #dyżuryaptek. Zdaniem samorządowców takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku, gdyby #apteka dyżurująca otrzymywała środki z budżetu państwa.

Czytaj więcej

03.01.2017 | Dziennik Gazeta Prawna

#MinisterstwoZdrowia zapowiedziało, że przygotowywana duża nowelizacja ustawy #PrawoFarmaceutyczne ma m.in. rozwiązać problem dyżurów aptek. Resort pod kierownictwem Konstantego Radziwiłła przyznaje, że obecnie obowiązujące zasady nie są właściwe, gdyż #dyżuryaptek nie pokrywają kosztów ponoszonych przez właściciela placówki.