<brak>

Ten termin ma: 15.
Oglądasz: 1 - 15


04.10.2018 | MZ

#MZ opublikowało #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek. Zgodnie z projektem pielęgniarki i położne zostały uwzględnione w wykazie stanowisk personelu #AptekaSzpitalna i #DziałFarmacjiSzpitalnej w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Więcej informacji

02.10.2018 | MZ

#RCL opublikowało #ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody. Dotychczasowe rozporządzenie nie zawierało wzoru wniosku  o zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej. 

Czytaj projekt

06.09.2018 | RCL

#RCL opublikowało #Projekt w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych  ze zmianami, które obejmują usunięcie zapisu o możliwości informowania pacjenta o lekach i wydawania mniejszych dawek leków jedynie przez farmaceutów. #ProjektRozporządzenia zawiera także zapis o tym, że wydający leki ma obowiązek oceny autentyczności recepty.

Czytaj dalej

28.08.2018 | www.legislacja.rcl.gov.pl

Na stronie #RCL pojawił się #ProjektRozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt dotyczy preparatów biobójczych. Wprowadzony do obrotu #ProduktBiobójczy nieopakowany lub nieoznakowany będzie podstawą do nałożenia grzywny przez funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej na ten temat

24.08.2018 | Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

#ZarządPolskiejKoalicjiPacjentówOnkolgoicznych wystosował list do #MZ w sprawie projektu nowej listy refundacyjnej ogłoszonego w dniu 21.08.2018r. w którym apeluje o rozważenie refundacji kolejnych terapii onkologicznych na najbliższej liście refundacyjnej. Obecny #ProjektRozporządzenia nie zawiera żadnej nowej terapii dla chorych na #Nowotwory.

Czytaj dalej
 

16.08.2018 | www.legislacja.rcl.gov.pl

#ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów wewnątrz #PaństwowaInspekcjaFarmaceutyczna trafił do konsultacji. Wzór oświadczenia i formularz stworzono na wzór rozwiązania stosowanego w #URPL.

Więcej na ten temat

16.05.2018 | RCL

RCL opublikowało #ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie standardu organizacyjnego #LeczenieBólu z dnia 11 maja 2018r. Obecnie nie istnieją jednolite standardy dotyczące organizacji  postępowania w stosunku do pacjenta cierpiacego z powodu bólu. Projekt został stworzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. 

Czytaj dalej

13.03.2018 | RCL

W dniu 12.03.2018 roku ukazał się #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie pozwoli obniżyć wymogi w opiece psychiatrycznej m.in. w zakresie personelu i czasu wizyty.

Czytaj więcej

27.10.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Zobacz projekt

06.10.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia wydało #ProjektRozporządzenia ws. wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Zobacz projekt

08.08.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia opublikowało #ProjektRozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Całkowity budżet na refundację wzrośnie o 669 mln zł.

Zobacz projekt

07.07.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się #ProjektRozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej.

Zobacz projekt

21.03.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia wydało #ProjektRozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z rozporządzeniem lekarze będący w trakcie specjalizacji będą mogli wystawiać zlecenia na wyroby w ramach świadczeń gwarantowanych. 

Zobacz projekt

20.03.2017 | mgr.farm

#ProjektRozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym zawarto zakończenie kształcenia w zakresie #TechnikFarmaceutyczny, trafił na ostatni etap ścieżki legislacyjnej. 14 marca rozporządzenie zostało skierowane do podpisu Ministra Edukacji Narodowej. Następnym etapem jest jego opublikowane. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Ścieżka legislacyjna projektu

16.03.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia wydało znowelizowany #ProjektRozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany wynikają z wprowadzenia nowych programów lekowych.

Zobacz projekt