Regulamin

REGULAMIN SERWISU FARMACJAPRACA.PL

§ 1 Definicje

Usługodawca – Tomasz Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie pod adresem ul. Starowiślna 37/11, 31-038 Kraków pod firmą Tomasz Gawłowski Abventor NIP: 6831848233, REGON: 121213417

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem http://farmacjapraca.pl/

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania, a także z tych funkcji, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.; Użytkownikiem jest także Kandydat.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługobiorcą jest także Pracodawca.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika lub Usługobiorcę przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy lub Użytkownika.

Konto Usługobiorcy/Użytkownika (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy/Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca i Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami. Każdy Usługobiorca i Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie Usługodawcy.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy/Użytkownika pozwalająca Usługobiorcy/Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy/Użytkownika, pozwalająca Usługobiorcy/Użytkownikowi na zamieszczanie ogłoszeń o pracę, ich modyfikowanie oraz nawiązywanie kontaktu z innymi Usługobiorcami bądź Użytkownikami.

Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada Konto w Serwisie i poszukuje kandydatów do pracy na określone stanowiska pracy.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy bądź Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe, w których serwer Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik bądź Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika bądź Usługobiorcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Kandydat – osoba fizyczna, biorąca udział w procesach rekrutacyjnych Pracodawcy, w tym Użytkownik.

Ogłoszenie Rekrutacyjne – publikowane w Serwisie Usługodawcy ogłoszenie mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko, zawierające m.in. opis stanowiska i wymagania stawiane Kandydatowi.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa lub Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługobiorcą lub Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie Usługodawcy.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

  • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  • postepowanie reklamacyjne

 2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom bądź Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Użytkownik bądź Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z §10 Regulaminu.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Użytkownik bądź Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 5. Głównym celem działania Serwis Usługodawcy jest oferowanie każdemu Usługobiorcy bądź Użytkownikowi dostępu do ofert pracy związanych z branżą farmaceutyczną (tj. Przedstawiciel handlowy, Manager, Magister farmacji, Kierownik apteki, Technik farmacji, Pomoc apteczna). Serwis Usługodawcy umożliwia Użytkownikom bądź Usługobiorcom przesyłanie CV, dzięki którym zarejestrowani Usługobiorcy bądź Użytkownicy posiadający Profil w Serwisie Usługodawcy będą mogli przeszukiwać kandydatów chętnych do podjęcia pracy w branży farmaceutycznej.

 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Usługodawcy, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom bądź Usługobiorcom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,

  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. Wyłączenie „ciasteczek” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 9. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

 10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 11. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika bądź Usługobiorcę nie później niż w 24 godziny od momentu utworzenia Konta w Serwisie Usługodawcy. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
   

§ 3 Rejestracja Konta, zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę bądź Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

 2. Usługobiorca bądź Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  • akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

 3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy bądź Użytkownika w ramach Serwisu Konto Usługobiorcy bądź Użytkownika o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę bądź Użytkownika adresem poczty elektronicznej.

 4. Usługobiorca bądź Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca bądź Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy bądź Użytkownika.

 5. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy bądź Użytkownika i stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy bądź Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Usługobiorcy bądź Użytkownikowi.

 7. Usługobiorca bądź Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca bądź Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. Usługobiorca bądź Użytkownik może w każdym czasie zmienić hasło dostępu do swojego Konta.

 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony.

 9. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy bądź Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.
   

§ 4 Prawa i Obowiązki Użytkowników, Usługobiorców i Usługodawców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

  • wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników bądź Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

  • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik bądź Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres elektroniczny.

 3. Usługobiorca bądź Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz ustawień prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

 4. Usługobiorca bądź Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych.

 5. Użytkownik bądź Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

  • publikacji oraz przesyłania treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,

  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców bądź Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

  • usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców bądź Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Usługodawca podejmuje działania związane z dyspozycjami Użytkownika bądź Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
   

§5. Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi nieodpłatnie. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Konta Użytkownika bądź Usługobiorcy jest nieodpłatne.

 2. Dostęp do usług Serwisu uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji Konta przez Użytkownika bądź Usługobiorcę. W ramach Serwisu świadczone są następujące usługi:

  • umieszczenia własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami i Usługobiorcami Serwisu,

  • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami i Usługobiorcami,

  • korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników i Usługobiorców,

  • umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracę celem naboru na stanowiska w branży farmaceutycznej tj. Manager, Magister farmacji, Kierownik apteki, Technik farmacji,

  • odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,

  • aplikowanie bądź akceptowanie wybranego ogłoszenia o pracę, rozumiane jako przesłanie swoich danych zamieszczonych w Koncie Użytkownika bądź Usługobiorcy do pracodawcy,

  • przeglądanie ofert pracy,

  • powiadamianie o nowych ogłoszeniach o pracę,

  • dodanie CV do bazy Serwisu dostępnej pod adresem http://farmacjapraca.pl/

 3. Użytkownik, który nie posiada zarejestrowanego Konta w Serwisie Usługodawcy może korzystać wyłącznie z tych funkcjonalności, które nie wymagają rejestracji bądź logowania – tj. przeglądanie ofert pracy oraz poruszanie się po stronie Serwisu.
   

§6. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Użytkownikowi bądź Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta.

 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną,  w tym  usunąć Konto Użytkownika bądź Usługobiorcy w następujących przypadkach:

  • naruszenia przez Użytkownika bądź Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  • umieszczania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  • wykorzystywania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

  • usunięcia przez Usługobiorcę bądź Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika bądź Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika bądź Usługobiorcę o rozwiązaniu umowy najpóźniej w terminie 24 godzin od jej rozwiązania poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika bądź Usługobiorcę w trakcie rejestracji do Serwisu.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika bądź Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 6. Usługobiorca bądź Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Tomasz Gawłowski Abventor ul. Starowiślna 37/11, 31-038 Kraków bądź mailowo na adres: dziendobry@farmacjapraca.pl Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
   

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

  • wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników bądź Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  • za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników bądź Usługobiorców za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

  • utratę przez Użytkownika bądź Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

  • podanie przez Użytkowników bądź Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,

  • szkodę wywołaną nieprzestrzeganiem przez Użytkowników bądź Usługobiorców warunków Regulaminu,

  • niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Usługodawca podmiotów,

  • przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 2. Usługodawca, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę bądź Użytkownika i uniemożliwił Usługobiorcy bądź Użytkownikowi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy bądź Użytkownika za powstałą szkodę.

 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika bądź Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania z tego powodu świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy bądź Użytkownika.
   

§8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

4.1. Pracodawca jest administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w Serwisie Usługodawcy w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

4.2 Pracodawca jako administrator danych osobowych Kandydatów ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie obowiązków informacyjnych wobec Kandydatów zgodnie z art. 12 - 14 RODO w zależności od rodzaju Usług, z których korzysta zgodnie z Umową.

4.3 W związku z tym, że realizacja Usług wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Kandydatów oraz w określonych przypadkach, także danych osobowych pracowników Pracodawcy w serwisie Usługodawcy, w zakresie i celu określonym przez Pracodawcę, Pracodawca zakładając Konto zawiera jednocześnie z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.4 Usługodawca oraz Pracodawca udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, stanowisko w organizacji. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Pracodawcy oraz Usługodawcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę i Pracodawcę oraz wymiany informacji niezbędnych do wykonania Umowy, w tym badania satysfakcji Pracodawcy z wykonanych Usług. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych przedstawicieli Pracodawcy zostaną uregulowane w odrębnych dokumentach.

4.5. W przypadku skierowania przez osobę trzecią, w szczególności Kandydatów, jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy w związku z informacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów umieszczonych w ogłoszeniach rekrutacyjnych lub w innych informacjach lub dokumentach skierowanych do Kandydatów, Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Usługodawcę z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do określonego postępowania, a w braku takiej możliwości Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Usługodawcę z tego tytułu w pełnej wysokości.

4.6. Usługodawca – tj. Tomasz Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie pod adresem ul. Starowiślna 37/11, 31-038 Kraków pod firmą Tomasz Gawłowski Abventor NIP: 6831848233, REGON: 121213417 jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi podanych przy zakładaniu Konta w Serwisie Usługodawcy.

4.7. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane w celu komunikacji wewnętrznej w związku z założeniem Konta w Serwisie Usługodawcy- tj. przekazywania informacji technicznych oraz informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu Usługodawcy.

4.8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi należy kontaktować się pod numerem telefonu………… e-mail:………..

4.9. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownicy i Usługobiorcy będący osobami fizycznymi są stronami – tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Użytkownicy i Usługobiorcy będący osobami fizycznymi wyrazili zgodę na przesyłanie do nich treści marketingowych Usługodawca będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.10 Podanie przez Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą . Podanie przez Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą. Podanie przez Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Usługodawcy przesyłania treści marketingowych, ale bez podania tych danych Usługodawca nie będzie miał możliwości informowania Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi o świadczonych usługach.

4.11 Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką podmioty te zawarły z Usługodawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie zgody Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi będą przechowywane przez Usugodawcę przez okres prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej, chyba, że Użytkownik lub Usługobiorca będący osobą fizyczną skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

4.12 Usługodawca będzie przekazywał dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców będących osobami fizycznymi będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedającym i tylko zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

4.13. Użytkownikowi lub Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy,

g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Usługodawcy swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik lub Usługobiorca będący osobą fizyczną może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Usługodawca przesłał te dane do innego administratora. Usługodawca dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych osobowych, które Usługodawca przetwarza w związku z zawartą z Użytkownikiem lub Usługobiorcą będącym osobą fizyczną umową lub na podstawie zgody tych podmiotów.

4.14. Użytkownik lub Usługobiorca będący osobą fizyczną ma możliwość realizacji praw, o których mowa w ustępie 4.13 kontaktując się z Usługodawcą zgodnie z ustępem 4.8 niniejszego paragrafu.

4.15. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną są przetwarzane na podstawie zgody (dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych) – podmiot ten ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody tego podmiotu przed jej wycofaniem. Użytkownik lub Usługobiorca będący osobą fizyczną może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Usługodawcy wskazany w ustępie 4.8 niniejszego paragrafu.

4.16. Użytkownikowi lub Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.17. Dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

4.18 Dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).
 

§9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie pod adresem Usługodawcy Tomasz Gawłowski Abventor ul. Starowiślna 37/11, 31-038 Kraków, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie Serwisu.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),

  • przedmiot reklamacji,

  • okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Każda reklamacja, która zawiera dane wskazane w ustępie 2 powyżej będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę jeżeli została wysłana drogą elektroniczną bądź od dnia jej doręczenia na adres Usługodawcy jeżeli została zgłoszona listownie.  W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
   

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

  • zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  • zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,

  • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  • w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,

  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

  • zmian formalno-organizacyjnych po stronie Usługodawcy.

 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika bądź Usługobiorcę, przesyłając na wskazany podczas rejestracji konta adres poczty elektronicznej treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

 4. Użytkownik bądź Usługobiorca może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik bądź Usługobiorca korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

 5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu.

 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.